Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU ORGANIZATORVYLETU.CZ

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) sloužící pro umísťování prezentačních sdělení a jiných reklamních prvků na internetovém portálu Organizatorvyletu.cz provozovaného fyzickou osobou.

I.                    Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran (provozovatele a zadavatele).

Portál Organizatorvyletu.cz je provozován fyzickou osobou:

Ing. Tomáš Veselka
Ženíškova 2122/4

149 00 Praha

Česká republika

IČ: 02707705

 (dále jen "provozovatel")

Zadavatelem prezentace (dále jen „zadavatel“) mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Zadavatelem je osoba objednávající prezentaci na portálu.

Tyto smluvní podmínky jsou součástí smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zadavatelem.

Provozovatel zajistí na základě objednávky zadavatele umístění prezentace do prezentačního prostoru zadavatele (dále jen „prezentace“) na portálu www.organizatorvyletu.cz (dále jen „portál“).

Prezentaci zadavatel umístí do kategorie (viz. níže), kterou si sám zvolí. Prezentaci je možné umístit pouze do jedné zvolené kategorie. Vložení do každé další kategorie se bere jako samostatné vložení nové prezentace.

Pod pojmem „kategorie“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí umístění prezentace do jedné skupiny a příslušné podskupiny.  Portál obsahuje následující skupiny a jejich podskupiny:

SKUPINA

PODSKUPINA

Výlety

Kraj + téma

Doprava

Kraj + okres

Ubytování

Kraj + okres

Zahraniční výlety

Země

Lyžařské výcviky

Kraj

Školy v přírodě

Kraj

Organizatorvyletu.cz je portál poskytující prostor pro prezentaci služeb zadavatele. Provozovatel portálu není poskytovatelem služeb, které nabízí zadavatel ve své prezentaci a není zodpovědný za obsah a za správnost obsahu (údaje, fotografie, kvalita služeb, atp.) v prezentaci. Provozovatel portálu rovněž neodpovídá za případné spory mezi zadavatelem a třetími osobami. Provozovatel portálu taktéž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita zadavatele nebyla správná. Provozovatel portálu identitu zadavatele neověřuje.

II.                  Uzavření smlouvy o umístění prezentace na portálu mezi provozovatelem a zadavatelem.

Souhlas s Podmínkami. Před odesláním objednávky je zadavatel povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami, a vyslovit s nimi souhlas. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení objednávky a objednání prezentace na portálu. Obchodní podmínky jsou volně dostupné na portálu, zadavatel má tak možnost se s obchodními podmínkami dostatečným způsobem seznámit. Souhlas zadavatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Ano, souhlasím s obchodními podmínkami.“, které je umístěno v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky zadavatel akceptuje tyto obchodní podmínky. Odesláním objednávky se stává objednávka závaznou.

Podmínkou zveřejnění prezentace zadavatele na portálu je souhlas s těmito obchodními podmínkami, odeslání závazné objednávky zadavatelem a její následné potvrzení provozovatelem, vyplnění prezentačního formuláře a uhrazení faktury.

Objednávka, potvrzení objednávky, vyplnění prezentačního formuláře a zaslání faktury se provádí elektronicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

Odesláním závazné objednávky a následným potvrzením objednávky ze strany provozovatele portálu je uzavřena smlouva mezi provozovatelem portálu a zadavatelem.

Zadavatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávce jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí.  

Zadavatel, který je fyzickou osobou nebo volným sdružením fyzických osob zastupovaných jednou osobou, je povinen v objednávce uvést jméno, příjmení, adresu, IČ, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Zadavatel, který je právnickou osobou, uvede název, IČ, (případně DIČ pro plátce DPH), sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby kontaktní osoby (osoba, která uskutečňuje objednávku a má pravomoc jednat v této věci). Údaje uvedené v tomto odstavci nebudou zveřejněny na stránkách portálu, pokud se strany nedohodnou jinak.  

Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit vložení prezentace zájemci o ni, popř. odstoupit od smlouvy se stávajícím zadavatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám a to i bez udání důvodu.
Provozovatel nijak nezaručuje udržování a uchovávání všech dat uživatelů, nepřetržitost a trvalou kontinuitu provozu.

III.                Umístění prezentace na portálu – práva a povinnosti smluvních stran

Portál je primárně určen k prezentaci služeb zadavatelů.

Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z portálu takovou prezentaci, která porušuje tyto obchodní podmínky, zákony České republiky nebo dobré mravy. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z portálu prezentaci i bez udání důvodu.

Zadavatel tvoří prezentaci prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést všechny povinné položky.

Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku prezentace umísťované na portálu. Zadavatel dává provozovateli současně s dodáním prezentačních podkladů souhlas se šířením daného prezentačního sdělení prostřednictvím portálu provozovatele.  Současně potvrzuje, že obsah prezentace neporušuje práva třetích osob.

V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a provozovateli náhradu vzniklé škody.

Zadavatel plně odpovídá za obsah veškerých informací, které zadá prostřednictvím elektronického formuláře pro vytvoření prezentace zadavatele. Zadavatel bere na vědomí, že veškeré údaje uvedené v jeho prezentaci a zveřejněné prostřednictvím portálu jsou přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet.

Zadavatel se zavazuje, že nebude zveřejňovat údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky nebo dobrými mravy. Dále se zavazuje, že nebude provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat zadaných zadavatelem v prezentaci zadavatele prostřednictvím portálu.

Zadavatelé mohou své údaje uvedené v prezentaci měnit. Změna se provádí zasláním informací na příslušný kontakt provozovatele portálu a údaje v prezentaci budou v co nejkratší možné době dle aktuálních možností provozovatele aktualizovány. Zadavatel je také oprávněn zažádat o odstranění prezentace z portálu.

Demonstrativní výčet nepovolných údajů v prezentaci

Autorská práva
Je zakázáno vkládat a používat fotografie či texty, které by mohly porušovat autorská práva třetích osob (např. fotografie, ke kterým nemá zadavatel autorské právo, fotografie z knih a časopisů apod.).

Zakázané služby
Je zakázáno nabízet služby, jejichž nabídka a poskytování je v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy. Dále je zakázáno nabízet služby, které neodpovídají zaměření portálu.
Fotografie a texty u prezentací nesmí obsahovat obsah pro dospělé.

Oprávnění
Je zakázáno nabízet služby, k nimž nemá poskytovatel dané služby patřičná oprávnění.

Reklamace

V případě pochybení provozovatele je zadavatel v rámci reklamačního řízení, v případě oprávněné reklamace, oprávněn požadovat vložení náhradní prezentace nebo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy, kvůli pochybení provozovatele, provozovatel vrátí poplatek odesláním peněz na účet zadavatele, který zadavateli za tím účelem sdělí, jinak na účet, z něhož byly peněžní prostředky představující poplatek obdrženy, a to nejpozději do 14ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Reklamovat prezentaci je možné výhradně písemně a to zasláním e-mailu na adresu veselka@organizatorvyletu.cz. Jiné formy podání reklamace nejsou považovány za řádně uplatněné.

Lhůta pro uplatnění reklamace je 5 pracovních dnů ode dne, kdy zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den platnosti prezentace. Lhůta pro rozhodnutí o reklamaci ze strany provozovatele je 30 kalendářních dnů.

Za pochybení na straně provozovatele je považována nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky zadavatele, vyjma plánovaných či krátkodobých výpadků portálu, působení tzv. vyšší moci či nepředvídatelná a neodvratitelná překážka.

IV.                Poplatek za provoz zákaznického účtu

Provozovatel portálu si účtuje poplatek za uvedení prezentace na portálu (dále jen „poplatek). Poplatek je zadavatel povinen provozovateli zaplatit po potvrzení objednávky na základě vystavení faktury.  Provozovatel vystavuje zadavateli fakturu automaticky formou elektronické faktury k vytištění.

Poplatek je kalkulován podle platného ceníku pro dané období.

Splatnost poplatku je vždy uvedena na vydané faktuře (za den splatnosti se považuje den připsání částky na účet provozovatele), platby po splatnosti mohou být penalizovány (viz. níže). Platby přijímá provozovatel pouze bezhotovostně převodem na účet nebo prostřednictvím poštovní poukázky typu A.

V případě prodlení s úhradou faktury je provozovatel oprávněn účtovat zadavateli za každý započatý den prodlení penále ve výši 0,2 % z dlužné částky. Dále je provozovatel v případě neuhrazení poplatku nebo nedodržení termínu platby oprávněn odstranit prezentaci zadavatele z portálu, nepovolit opětovné vložení prezentace na portálu a vymáhat dlužnou částku soudní cestou nebo prostřednictvím rozhodčího řízení.

Pokud provozovatel zruší prezentaci zadavatele bez udání důvodu, má zadavatel právo na vrácení celého poplatku.  V případě odstranění prezentace provozovatelem na základě uvedení důvodů pro odstranění prezentace má zadavatel nárok na navrácení adekvátní části poplatku. Důvodem pro odstranění prezentace je porušení smluvních podmínek, zákonů České republiky či dobrých mravů (viz. článek III.).

Poplatek za prezentaci se vztahuje na umístění jedné prezentace v jedné příslušné kategorii, kterou si zvolí sám zadavatel. Za vložení prezentace do více kategorií se platí příslušný poplatek, jako za vložení další prezentace.

Storno poplatky

V případě, že je zadavatelem zrušena závazně objednaná prezentace, provozovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % sjednané ceny.

V případě, že je zadavatelem zrušena již probíhající prezentace, provozovatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 100 % sjednané ceny.

V.                  Ochrana osobních údajů

Zadavatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré údaje zaslané zadavatelem při objednávce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu v objednávce zadavatel poskytne a to výlučně v souvislosti s provozem portálu.

VI.                Svolení k užití fotografií a údajů v prezentaci

Vložením fotografií a údajů v prezentaci dává zadavatel provozovateli práva a souhlas k jejich užití k propagačním účelům portálu a to za účelem popularizace portálu. Souhlasí také s tím, aby portál postoupil fotografie a vložené údaje třetím osobám (například novinám, časopisům, internetovým serverům apod.) za účelem popularizace portálu.

Provozovatel vyvine úsilí, aby každá takto použitá fotografie, soubor fotografií nebo vložené údaje, byly označeny logem portálu nebo označením www.organizatorvyletu.cz, (případně www adresou zadavatele) a to tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o službu nabízenou na portálu.

Provozovatel se zavazuje, že fotografie a vložené údaje zadavatelů nepoužije k jiným účelům, než je popularizace či propagace portálu a že ve stejném duchu bude jednat i s třetími stranami.

VII.              Závěrečná ustanovení

Portál není odpovědný za případné spory mezi zadavatelem a třetími osobami a není tedy povinen řešit případné spory.  V případě sporu či reklamace mezi zadavatelem a třetí osobou nemá zadavatel nárok na vrácení poplatku.

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu se zadavateli, kteří nedodržují pravidla portálu, nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s vedením portálu nebo nezaplatí poplatek. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu se zadavateli i bez udání důvodu.

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky i bez předchozího souhlasu zadavatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách portálu. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění obchodních podmínek v účinnost, pokud není ve smluvních podmínkách stanoveno datum pozdější.

Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou zasláním na e-mail provozovatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli. Zadavatel nemá nárok na vrácení poplatku za vložení prezentace.

Smluvní vztah mezi provozovatelem a zadavatelem se řídí těmito obchodními podmínkami. Záležitosti těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými platnými právními předpisy České republiky.

Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění portálu a vytvořených databází je zakázáno. Veškerý obsah portálu a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava portálu) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní a trestní odpovědnosti.

Uživatelé (návštěvníci + zadavatelé) portálu jsou povinni dodržovat právní řád České republiky a dobré mravy.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.8.2014.